Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.  Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług ezoterycznych- spirytystycznych online przez SCALA PARADISI  ROBERT GÓRNICKI, Ul. PUŁAWSKA 12 LOK 3, 02-566 Warszawa. Numer NIP 5341200889 Numer REGON 142070542

na platformie domeny www.przestrzenezoteryczna.online. zwanym dalej „Sklepem”.

2. Wszelkie prawa do Sklepu „Przestrzeń Ezoteryczna”, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, grafik, logotypów, zdjęć należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą ustaloną z SCALA PARADISI  ROBERT GÓRNICKI

II.  Definicje

1. Klient/Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Kupujący to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na własne życzenie chce uczestniczyć w zajęciach ezoterycznych , spirytystycznych online i wykupi dostęp do owybranej usługi lub zajęć określonych przez organizatora, na określony czas w wybranym temacie, trwających w wyznaczonych w serwisie „Przestrzeń Ezoteryczna” terminach, zwana dalej „Klientem”.

2. Sprzedawca SCALA PARADISI  ROBERT GÓRNICKI, NIP 5341200889, REGON 142070542 Ul. Puławska 12 lok 3, 02-566 Warszawa zwany dalej „Sprzedającym”.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  www.przestrzenezoteryczna.online.

4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

6. Usługa – dostępna w Sklepie usługa ezoteryczna, spirytystyczna, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym poprzez platformę www.przestrzenezoteryczna.online.

7. Ezoteryk – jest to osoba lub osoby w zależności od oferowanej usługi/zajęć, znajdujące się w serwisie „Przestrzeń Ezoteryczna”, świadczące swoje usługi/zajęcia ezoteryczno–spirytystyczne jako ezoteryk, wróżbita, wróżka, astrolog itd, ezoterycy to też autorzy swoich tekstów, posiadające do nich wszelkie prawa autorskie. Osoby te przedstawiają własne wizje, których nie należy brać za wiedzę naukową w rozumieniu prawa. Usługi / zajęcia prowadzone w tematyce ezoterycznej w serwisie „Przestrzeń Ezoteryczna” oraz w ramach projektu „Akademia Ezoteryczna”. Projekty mają różne nazwy i są  tylko i wyłącznie nazwami własnymi, czasem tematami ezoterycznymi. Scala Paradisi Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wskazówki i treści reprezentowane przez owe osoby.

8.  Akademia Ezoteryczna – jest projektem ezoterycznym, duchowym, spirytystycznym i  są to wspólne warsztaty i zajęcia ezoteryczne dla uczestników Akademii prowadzone online w formie webinarów, poprzez komunikatory internetowe, telefony i social media dla osób zainteresowanych daną tematyką i określonym tematem Akademii Ezoterycznej. Akademia Ezoteryczna nie prowadzi zajęć edukacyjnych i szkoleniowych a tylko i wyłącznie usługi poruszające się po ezoterycznej i spirytystycznej tematyce i należy jako usługę ezoteryczną czy spirytystyczną. Wszystkie usługi  są realizowane w formie transmisji live przez Ezoteryków i przysługują im oraz organizatorowi do tych nagrań prawa intelektualne, w przypadku Akademii Ezoterycznej. Kopiowanie, udostępnienie, rozpowszechnianie nagrań z zajęć jest zabronione. Traktowane jako  naruszenie dóbr osobistych, praw do wizerunku, czy intelektualnych z prawem do roszczenia odszkodowań na drodze sądowej.

9. Kursy i Warsztaty Online Ezoteryczne Online – Oferowane w formie dostępu do nagrań, z wybranym zakresem materiału w tematyce ezoterycznej oferowane w ramach Akademii Ezoterycznej. Osoba zapisująca się na wybrany warsztat powinna zapoznać się z jego opisem i materiałami. Od pierwszego dnia od realizacji zamówienia ma dostęp do określonego warsztatu. Nie jesteśmy placówką edukacyjną a jedynie dzielimy się swoją pasją w tematyce ezoterycznej.

Wszystkie dostępne kursy i warsztaty są obięte prawami autorskimi twórcy. Osoba wykupująca dostęp otrzymuje odrazu pełny dostęp do każdego kursu i warsztatu.

Zatem do zwrotu płatności może dojść jedynie w przypadku nie otrzymania dostępu do warsztatu czy kursu. W przypadku otrzymania dostępu klient tak ma odrazu dostęp do wszystkich materiałow. Zatem odrazu może korzystać z pełnej wiedzy ezoterycznej.

W związku z tym płatność zwracamy jedynie kolejnego dnia po dołączeniu do zajęć. Wartością Warsztatu czy kursu nie jest czas na ile on został udostępniony a treści w nim zawarte. Tak naprawdę Klient może odczytać i zapoznać się ze wszystkimi treściami odtwórcy po pierwszym dniu dostępu. Wieć wiedza została przekazana a usługa zrealizowana. Zatem nie dokonujemy zwrotów płatności po dłuższym jak jeden dzień dostępie do wiedzy która została przekazana klientowi.

III. Kontakt ze sklepem

1. Adres email: przestrzenezoteryczna@gmail.com

2. Dowolne formy kontaktu podane na stronie www.przestrzenezoteryczna.online w zakładce „Kontakt”

IV. Wymagania techniczne

1. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox  wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer , FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu.

V. Realizacja zamówień oraz płatności

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Przed lub po zakupie danej usługi, Klient jest proszony o kontakt – poprzez zakładkę „Kontakt” na stronie internetowej sklepu www.przestrzenezoteryczna.online w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji zamówienia Usługi, lub potwierdzenia uczestniczenia w Akademii Ezoterycznej.

2. Gdy Klient już dokona zakupu, Sklep zobowiązuje się zrealizować zamówioną Usługę w terminie 14 dni, a w przypadku usługi w ramach projektu Akademia Ezoteryczna we wskazanym lub najbliższym wolnym realizowanym terminie, lub dokona zwrotu płatności Klientowi w całości opłaty na życzenie Klienta, jeśli Usługa nie może być lub nie zostanie zrealizowana z różnych przyczyn, w tym losowych nie zależnych od organizatora.

Faktury – Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT. Natomiast na życzenie klienta wystawia Faktury bez VAT. Jeśli klient chce otrzymać Fakturę sprzedaży powinien to zgłościć przez zakupem, lub poinformować niezwłocznie o chęci otrzymania Faktury. Warunkiem otrzymania Faktury jest odesłanie potwierdzenia płatności mailem, otrzymanego z systemu sprzedaży integratowa płatności. Mail: przestrzenezoteryczna@gmail.com Integrator przesyła automatyczne potwierdzenie, na wskazanego przez klienta maila w momencie dokonania zakupu.

3. Sklep zawiera usługi ezoteryczno-spirytystyczne, związane z wróżeniem, przewidywaniem przyszłości,  doradztwem duchowym i ezoterycznym rozwojem osobistym. Usług ezoteryczno-spirytystycznych, świadczonych w ramach Sklepu nie można traktować jako porad psychologicznych, nie mają również charakteru wiążącego wobec Klienta na przyszłość. Można je jedynie traktować jako wskazówki a nie wiążące porady czy rozwiązania. Wszystkie usługi wykonywane są z należytą starannością przez Ezoteryków, oraz dopasowane do Klienta,  jednak nie mogą one naruszać prawa oraz zasad dobrych obyczajów.

Akademia Ezoteryczna prowadzi różne tematy warsztatów i zajęć rozrywkowych w tematyce ezoterycznej czyli wróżebnej, poruszającej się w tamatach przewidywanie przyszłości, jasnowidzenie oparte o tzw. wiedzę alchemiczną czy magiczną w celach wspólnego doświadczania Ezoteryki i Spirytyztymu. Zajęcia polegają też m.in. na przekazywaniu własnych odczuć, wziji, postrzegania pozazmysłowego przez, Ezoteryka w rozumieniu świata duchowego, materialnego, postrzegania wymiarów równoległych, opartych na jego własnym postrzeganiu pozazmysłowym, rozpoznawaniem, czytaniem płynących znaków i symboli, wynikających z jego wypracowanej wiedzy ezoterycznej i duchowej. Ezoteryk czasem też przy pomocy jego narzędzi ezoterycznych czy magicznych przedmiotów, pokazuje uczestnikom rozumienia jego wizji świadcząc tym usługi ezoteryczne i spirytystyczne dla uczestniów. Ezoteryk w ramach usługi lub Akademii Ezoterycznej może pokazywać odczyty znaków i wskazówek jak wróżyć, uprawiać magię, odczuwać energię z różnych gier karcianych, znaków symboli, fusów, wahadeł, ziół, kamieni, znaków na niebie, przy pomocy czytania z gwiazd oraz wszelakich innych atrybutów magicznych lub uznanych za magiczne przez Ezoteryka.

4. Klient otrzymuje Usługi, przekazane osobiście przez „Ezoteryka” w formie: elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny, drogą mailowa, poprzez transmisję na żywo w serwisach społecznościowych, poprzez aplikacje służące do komunikacji, połączenia głosowe i wizyjne. W zależności od wybranej przez siebie usługi Ezoterycznej czy Spirytystycznej.

5. Ezoteryk świadczy zamówione „Usługi” osobiście, w formie ustalonej z „Klientem” poprzez dowolne formy realizacji zamówienia podane w pkt V ppkt 4 tego Regulaminu.

6. Zajęcia w ramach Akademii Ezoterycznej prowadzone są przez Ezoteryków osobiście. Realizowane są na żywo, w formie elektronicznej, dostarczanej w postaci webinarów lub transmisji live w zamkniętych grupach, w podanych z góry terminach.

Warsztaty i zajęcia mają określone dni, cena całościowa podawana jest za liczbę dni zajęć. Godziny zajęć są różne i określane przez organzatora w ofecie danego warsztatu, zajęc czy Akademii. Podawane są dni i zaplanowane godziny rozpoczęcia zajęć z góry.

W przypadkach losowych, życiowych organizator może wyznaczyć inny weekendowy termin do pierwotnie podanego w ciągu do 180 dni od pierwszego terminu. Aby ruszyły zajęcia w terminie podanym na stronie musi się zabrać grupa minimum 10 uczestników. W przypadku nie zebrania się grupy organizator podaje inny najbliższy termin w odstępie nie dłuższym jak 180 dni od pierwotnego terminu na tej stronie w opisie zajęć.

Godziny rozpoczęcia mogę się różnić do godziny różnicy czasu od podanej o czym organizator powiadomi najpóżniej w dniu poprzedającym zajęcia, drogą elektorniczną na grupie, gdzie znajdują się wszyscy uczestnicy. Lub w przypadku zdarzeń losowych, nie zależnych od organizatora warsztat może ruszyć później jak planowano o czym na bierząco będą informaowani uczestnicy w grupie z zajęciami. Wcześniejsze lub późniejsze rozpoczęcie zajęć nie ma wpływu na ilość prezentowanego materiału podczas ich trwania, nie zmienia to też kwoty czy wartości zajęć.

Całościowy czas trwania i zakończenia zajęć jest przybliżonym czasem, zależy też od liczby uczestników, ich interakcji, zadawanych pytań itd. Minimalny czas zajęć razem z przerwami wynosi do 4 godzin, maksymalny nie jest określony. Może również dojść kolejny dzień zajęć w przypadku licznych grup, pytań itd. za co ogranizator nie pobiera doatkowych opłat. Terminy i godziny są podane na stronie www lub drogą elektroniczną na grupie gdzie znajdują się wszyscy uczestnicy.

Klient zakupujący dane usługi musi się zwrócić do Sklepu poprzez formy kontaktu zawarte w zakładce ”Kontakt” na stronie Sklepu, w celu dodania Klienta do grupy uczestników webinaru, lub grupy w internecie w której prowadzone będą usługi w formie transmisji na żywo.

7. Usługa zwana konsultacją, jest przeprowadzona przez Twórcę, przypisanego do danej Usługi. Maksymalny czas konsultacji określa Klient, podczas zakupu w serwisie. Na życzenie Klienta Konsultacja może zakończyć się szybciej, co nie ma wpływu na zmniejszenie kwoty lub zwrot w całości lub częściowo, dokonanej wcześniej opłaty przez Klienta. Konsultacja nie może trwać dłużej jak wcześniej zakupiony jej określony czas. Jeśli z przyczyn niezależnych od Sklepu, Ezoteryka czy Klienta, nie dojdzie do ustalonej Usługi, może być ustalony inny dogodny termin realizacji zamówienia, w takim przypadku prosimy o kontakt lub poinformujemy z wyprzedzeniem.

8.  Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień poprzez płatności natychmiastowe następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

9.  Sklep świadczy tzw. usługi Ezoteryczne – Spirytyztyczne, które są zwolnione z VAT. Sklep  nie jest płatnikiem podatku VAT.  Sklep wystawia Faktury bez VAT, lub rachunek, na życzenie Klienta. W tej sprawie prosimy o kontakt poprzez zakładkę „Kontakt” na stronie: www.przestrzenezoteryczna.online.

VI. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.  Zakupiona Usługa może być zwrócona jedynie przed jej wykorzystaniem. Klient może ją  zwrócić do 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem, ze do realizacji usługi nie doszło.  Zgłoszenie należy wysyłać maila na adres: przestrzenezoteryczna@gmail.com. Zwrot całości kwoty, nastąpi przelewem na konto podane przez klienta, w terminie do 14 dni od zgłoszenia. Wszystkie zwroty są wykonywane przelwem na wskazane przez Klienta, polskie konto.

2.  Za Usługę Ezoteryczną w ramach Akademii Ezoterycznej, warsztatów i zajęc online, uczestnik płaci za całość dostępu on-line  w wybranym terminie i czasie, nie zależnie od tego w jakiej części zajęć zdecyduje się brać faktyczny udział, ma do nich dostęp cały czas oraz do 14 dni po zajęciach. Osoby utrudniające prowadzenie zajęć mogą zostać usunięte w trakcie zajęć w trybie natychmiastowym. Otrzymają oni 50% zwrotu proporcjonalnie liczonego do wartości niewykorzystanych i pozostałych zajęć jedynie w przypadku warsztató prowadzonych na żywo. Tracą dostęp do materiałów online w przypadku rezygnacji z zajęć od dnia kolejnego.  W przypadku rezygnacji z zajęć po upływie 14 dni a jeszcze przed ich rozpoczęciem, pobierana  jest opłata w wysokości 50% wpłaconej kwoty, jako opłata za rezerwację miejsca i zwrot straty organizatora za niesprzedane miejsce w przewidzianej usłudze. Tak samo pobierana jest opłata 50% za pozostałe dni i terminy zajęć, w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie ich trwania. Organizator zobowiązuje się podać możliwe najszybsze możliwe nowe terminy do 120 dni kalendarzowych, podczas których zajęcia się odbędą. Klinent może odsprzedać uczstnictwo w zajeciach dla osób trzecich bez żadntch kosztów, działając w porozumieniu z Organizatorem lub wykożystać te środki na inne kursy i warsztaty w tej samej wartości, mniejszej (zwracamy połowę róznicy) lub większej z dopłatą. Zjęcia mogą też prowadzić inne osoby od podawanych w opisie zajęć ale tematyka i zakres akademii ezoterycznej pozostaje bez zmian dla Klienta.

3.  Po realizacji zamówionej usługi u Twórcy, który reprezentuje siebie i Sklep, po przekazaniu  jej Klientowi podczas Konsultacji ezoterycznej lub zajęć, odebranej lub wykorzystanej przez Klienta jako uczestnika zgodnie z zasadami w pkt V ppkt 4 tego Regulaminu, nie podlega zwrotowi.

4. Sklep informuje Użytkownika będącego Klientem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady jak i dostępność do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do rozpatrywania sporów pozasądowych. Mogą nimi być Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Sklep informuje też, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Sposób rozpatrywania reklamacji: Reklamacje przyjmujemy drogą mailową poprzez kontakt mailowy: przestrzenezoterczna@gmail.com Reklamacje są rozpatrywanie w ciągu 14 dni. Odpowiedz zostaje wysłana drogą mailową jako zwrotną odpwiedzi na adres mailowy nadawcy reklamacji.

6 Vouchery – W przypadku zamówienia dodatkowej magicznej uslugi prezentu – Vouchera. Samo imienne przygotwanie jest bezpłatne i wliczone w cenę danych warsztatów w formie promocji. Co nie zmienia faktu, że jest to usługa dodatkowa. W przypadku chęci zwrotu Vouchera – odstąpienia od umowy – rezygnacja z danych warsztatów. Jest taka możliwość w ciągu 14 dni od dnia dokonania płatności Natomiast wtedy pobierana jest opłata dodatowa za imienne przygotowanie Magicznego Vouchera i wysyłkę mailową czy inną grogą elektroniczną. Pobieramy opłatę w wysokości 150 zł. za jeden imiennie wystawiony Voucher. Wiec zwracamy wtedy różnicę z przypadku zwrotu. Zapłacona kwota – minus 150 zł / Voucher.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sklep  zastrzega  sobie  prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu  są realizowane  na podstawie Regulaminu,  który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie
Usługi drogą elektroniczną.

2. Treść tego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Internetowej Sklepu.

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin,  zaakceptowany przez niego w dniu złożenia zamówienia.

5. Sklep zawiera umowy z Klientem w języku polskim.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2024 r.